Konnèt FRC

Sé nan mil nèf san swasant twèz (1973) FRC a té établi. Lè i établi a, lidé sé moun-lan ki établi’y la sété pou wéjistwé èk dokimanté kilti péyi-a, èk édé moun apwésyé’y èk ankouwajé yo enstwi sé jennès-la sé bagay-sala. FRC-a ni an manman bibliyotèk ; nan bibliyotèk-sala yo ni anpil liv, anchay vidéyo èk foto (pòtwé). Sé pa dé jan isi èk jan lòt péyi ki ja sèvi bibliyotèk-sala pou yo étidyé kilti Sent Lisi.

Mi sé pli gwo wèskonsablité-a FRC-a ni asou kont li a :

  • Pofondé nan kilti Sent Lisi (sa vlé di étidyé’y) ;
  • éséyé konpwann valè kilti nan dévlopman pèp péyi-a ;
  • édé dévlopé kilti pèp nou.

Apa di sé étid la FRC-a ka fè asou kilti péyi-a, i ni diféwan aktivité ka mennen pou édé kilti-a fè pwogwé : i ka bay lison kwéyòl ; i ni aktivité bay manmay gwo lékòl (primary school ; école primaire) èk bay manmay lékòl sigondè (secondary school ; collège) ; twadouksyon nan kwéyòl ; grafi kwéyòl…

Sé nan mwa d’òktòb FRC-a ka fété pli gwo aktivité kiltiwèl pou lanné-a : mwa éwitaj kwéyòl. Péyi-a ka fété jounen kwéyòl an finisman mwa-a. Sa sé an sélébwasyon ki ka fèt an diféwan konmin ; an sélébwasyon mizik, manjé, èk dòt twadisyon kwéyòl. Sé nan mil nèf san katwiven kat (1984) Sent Lisi koumansé fété  jounen kwéyòl, èk pou pou wivé jòdi-a, pa ni pyès dòt sélébwasyon pou bat li.

FRC-a ka twavay èvèk dòt òganizasyon isi kon lòt péyi pou édé moun konpwann valè kilti pèp-la nan dévlopman péyi.