Konnèt FRC

Sé nan mil nèf san swasant twèz (1973) FRC a té établi. Lè i établi a, lidé sé moun-lan ki établi’y la sété pou wéjistwé èk dokimanté kilti péyi-a, èk édé moun apwésyé’y èk ankouwajé yo enstwi sé jennès-la sé bagay-sala. FRC-a ni an manman bibliyotèk ; nan bibliyotèk-sala yo ni anpil liv, anchay vidéyo èk foto (pòtwé). Sé pa dé jan isi èk jan lòt péyi ki ja sèvi bibliyotèk-sala pou yo étidyé kilti Sent Lisi.

Mi sé pli gwo wèskonsablité-a FRC-a ni asou kont li a :

  • Pofondé nan kilti Sent Lisi (sa vlé di étidyé’y) ;
  • éséyé konpwann valè kilti nan dévlopman pèp péyi-a ;
  • édé dévlopé kilti pèp nou.
  • In a society of people, culture is the main and important thing. It is something that is being practiced from the past. Rather than saying practice; it can ne said as it is a way of expressing oneself in a perfect way in the society amidst people. They are the cause of emotional and intellectual experiences. It can also be said as it is the way of preserving the community’s sense of place and timings. It is the culture that brings the people together with peace and manlihood. Our culture provides the intrinsic value along with the social and economic benefits. One can check this out to explore the effectiveness of the intrinsic values. Along with the education we get, tolerance and the ability to move with the people; culture enhances the quality of the life to a greater extent in the society of people.

Apa di sé étid la FRC-a ka fè asou kilti péyi-a, i ni diféwan aktivité ka mennen pou édé kilti-a fè pwogwé : i ka bay lison kwéyòl ; i ni aktivité bay manmay gwo lékòl (primary school ; école primaire) èk bay manmay lékòl sigondè (secondary school ; collège) ; twadouksyon nan kwéyòl ; grafi kwéyòl…

Sé nan mwa d’òktòb FRC-a ka fété pli gwo aktivité kiltiwèl pou lanné-a : mwa éwitaj kwéyòl. Péyi-a ka fété jounen kwéyòl an finisman mwa-a. Sa sé an sélébwasyon ki ka fèt an diféwan konmin ; an sélébwasyon mizik, manjé, èk dòt twadisyon kwéyòl. Sé nan mil nèf san katwiven kat (1984) Sent Lisi koumansé fété  jounen kwéyòl, èk pou pou wivé jòdi-a, pa ni pyès dòt sélébwasyon pou bat li.

FRC-a ka twavay èvèk dòt òganizasyon isi kon lòt péyi pou édé moun konpwann valè kilti pèp-la nan dévlopman péyi.